ONKK:n säännöt

OULUN NUORKAUPPAKAMARI –
OULU JUNIOR CHAMBER OF COMMERCE RY:N SÄÄNNÖT

1 §                   NIMI

Yhdistyksen nimi on Oulun Nuorkauppakamari - Oulu Junior Chamber of Commerce ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue on Oulun talo­usalue.

2 §                   TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber Inter­na­tional Inc. (JCI) -nimisen kansainvälisen järjestön kanssa ja Suomen Nuor­kauppakamarit ry:n (seuraavassa Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhtei­siä ponniste­lujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvoin­tia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden:

 1. kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen
 2. kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen
 3. osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelli­seen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen
 4. antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
 5. lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kanso­jen kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voit­toa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolu­eeton.

3 §                   TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan
 2. järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumis­käyn­tejä
 3. toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
 4. edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viran­omai­siin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiin­teän kosketuksen Oulun Kauppakamariin ja Oulun kaupunkiin. Yh­distys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia tai rahankerä­yksiä sekä harjoittaa tilapäisesti ravitsemis- ja anniskelutoimintaa asi­anomaisen vi­ranomaisen luvan saatuaan.

4 §                     JÄSENET

Yhdistyksessä voi olla koejäseniä, varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kan­natusjäseniä. Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua Ou­lun talo­usalueen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentele­vät tai siitä kiinnostuneet alle 40-vuotiaat henkilöt. Jäsenen on erottava yh­distyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kulu­essa hän täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimintavuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kulu­essa hän täyttää 41 vuotta.

Hallitus voi ottaa koejäseneksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen henkilön, joka täyttää varsinaisen jäsenen edellytykset. Hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä koejäseneksi ottamisen edellytyksistä koejäsenyystoimintaohjeessa.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yhdistyksen hallituksen esityk­sestä yh­distyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen koejäsenenä ol­lut henkilö joka:

 • on toiminut yhdistyksen projekteissa
 • osallistunut vähintään yhteen alueelliseen, kansalliseen tai kansainväli­seen kokoukseen tai tapahtumaan
 • on osallistunut START-koulutukseen
 • soveltuu henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan nuorkauppakamaritoi­min­taan.

Hallitus voi erityisistä syistä poiketa edellä mainituista vaatimuksista ko­ko­ukselle esitystä tehdessään.

Tullakseen valituksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ehdokkaan tu­lee saada vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

Hallitus hyväksyy toisesta Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistyksestä siirtyvän jä­se­nen (ns. siirtojäsenen) yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poi­ketenkin. Tullakseen valituksi yhdistyksen kunniajäseneksi ehdok­kaan tulee saada vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä

Kannatusjäsenen, joka voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyk­sen hallitus. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsen­maksun, mutta kunniajäsen on vapaa edellä mainituista mak­suista. Äänioi­keus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Koejäsen maksaa koejäsenmaksun, joka on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

5 §                     JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vas­taisesti. Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jä­senyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksu­velvoitteiden täyttämisestä eroamis­vuoden loppuun asti.

6 §                     YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain syyskuussa pidettävään vaalikoko­uk­seen ja helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen ja tar­vittaessa ylimää­räisiin kokouksiin. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava koko­uksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti halli­tukselle kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

7 §                     VAALIKOKOUS

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimivuotta varten seuraavat asiat:

 1. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti mak­set­tavista palkkioista.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa, ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen 11 §:n mukaisesti.
 3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi 2 varatilintarkastajaa.
 4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §                     VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja käsi­tellään seuraavat asiat:

 1. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä tilikau­delta.
 2. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä an­tama lausunto.
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön­tä­misestä hallitukselle.
 4. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 5. Määrätään jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus ja vahvis­te­taan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §                     YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjalli­sesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10 §                   KOKOUSMENETTELY

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen pe­rus­teella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi kutsumista, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Päätökseksi tulee mielipide, jota yli puolet kokouksessa läsnäolevista on kannattanut, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

11 §                   HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheen­johtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja kolme muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan va­lita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kut­susta. Hallitus on pää­tösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jä­senistä on paikalla. Halli­tuksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on 3/4 hallituksen koko jäsenmäärästä.

12 §                   HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm.:

 1. vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työn­jako
 2. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 3. ohjata ja valvoa projektityöskentelyä
 4. nimittää yhdistykselle projektinpäälliköt ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

13 §                   PUHEENJOHTAJAT

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, jotka eivät valitse puheenjohtajakseen toista yhdistyksen jäsentä. Pu­heenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukai­sesti. Puheen­johtajan ollessa estyneenä hoitavat hänen tehtäviään va­rapuheenjohtajat siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

14 §                   TOIMINTALOHKOT

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja to­teut­taminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Varapuheenjoh­tajat oh­jaavat ja koordinoivat toimintalohkojensa toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projekti­päällikköihin.

15 §                   NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jä­sentä yhdessä.

16 §                   TOIMINTA- JA TILIKERTOMUKSET

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituk­sen tulee viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkas­tajille yh­distyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintar­kastajien tulee ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilin­päätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

17 §                   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti halli­tukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltä­viksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä koko­naisuudes­saan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 anne­tuista ja hyväksy­tyistä äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

18 §                   YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukau­den välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä ää­nistä tulee mo­lemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Pur­kamisesta päättä­neen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on py­rittävä tukemaan jotain Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

Nämä säännöt on hyväksytty kamarin ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa           17.6.2009

Yhdistyksen kokous on hyväksynyt sääntömuutoksia vuoden 2012 kokouksessaan. Nämä muutokset odottavat PRH:n käsittelyä ja astuvat virallisesti voimaan vasta PRH:n hyväksymisen jälkeen.